четвъртък, 3 юли 2008 г.

застрахователни тарифи

Застрахователни тарифи. Видове премии.

Застрахователната тарифа – инструмент на застрахователя, чрез които се определя застрахователната премия, т.е. зената на застраховката на даден застрахован обект. Застрахователната тарифа се определя в % или в промили от застрахователната сума по абсолютна сума.

Зпр – съвкупност от всички тарифни ставки за отделни рискови групи или отделни видове застрахователно покритие.

Застрахователната тарифа – при рискови групи по таблица /МПС/

Всяка Застрахователната тарифа се дава в забележка, в случаите когато тарифата може да се промени при промяна в употребата, се дава краткосрочна тарифа:

1м – 20%

2м. – 30%

3м. – 75%

Застрахователната премия, която се събира от застрахованите се нарича бруто премия.

Нето премия – премия, която е предназначена за изплащане на щети

Рискова премия, – за покритие на щети

Резултатна премия – тя се пренася от едната в следващата година. Създава се специален пренос резерв. Отнася се за договори, които не са приключили. Явява се като приход и с него се изплащат щети

Ефективна премия . резултатно премия + пренос премия от минал период

Общи условия за застраховка

Общи условия за сключване

Всеки застраховател изготвя общи условия. Те представляват типизирани клаузи за отделните застраховки, които определят обектите и субектите на даден вид застрахователно покритие и получените рискове. Всяка процедура по сключване, подържане и ликвидация на даден вид застраховка, давностен срок, начин на уреждане на споровете, споровете, правата, задълженията. Те са вътрешно правен документ. За да се сключи дадена застраховка, застрахования попълва предложение за застраховане, с което застрахователя събира преддоговорна информация за обекта, които ще застрахова, за да може да отредели дадения обект към коя рискова група ще отнесе и каква застрахователна премия ще събира.

Застрахователния договор е двустранен, възмезден, в писмена форма. Щетата не е задължителен компонент. С всеки застрахователен договор застрахователя поема отговорност за определена сума наричана застрахователна сума и срок. Застрахователната сума е горната граница на отговорността на застрахователя. Тя е базата на изчисляване на застрахователната премия.

Застрахователната стойност е равна на застрахователната сума, налице е форма на застрахователна деиствителност. Срока обикновено е 1 година. Застрахователния договор влиза в сила в 00ч на деня, в които е сключена застраховаката и да е внесена премията или първата вноска ако е разслочено плащане. Застрахователния договор автоматично се прекратява при тотална щета.

Функции на застраховането

Функции на застраховането – те се разделят на:

Основни – възмездителна функция. тя се конкретизира по от-ия на имущ и личното застраховане при имуществената защита на собствеността във всички неини форми. При личното застраховане – защита на здравето, физ цялост и прабоспособсност
при личното застраховане не може да се говори за щета. Сам си избираш определена сума и период.

Допълнителни функции се отнасят до мобилизиране на паричните средства и тяхното инвестиране.
  • Разпределение и преразпределение на доход
  • Кредитна функция по о –ие на живото застраховането
  • Стопанско защитна функция – превенция и възмездяване
Отнася се към фин кредитната с – ма в материалната сфера. Свързана е с бюджета, дан. Адм и НАП

Обект на застраховането

Обект на застраховането – всички мататериални и нематериални блага, които са подложени на въздействие на рисковете и се нуждаят от застрaхователна защита. Те се обособяват в следните групи:

  • Материални блага от всякакъв вид, представляващи собственост на ЮЛ и ФЛ - сгради, мешини, оборудване и съор., транс. Ср – ва, разходи за придобиване на ДМА
  • Парични ср – ва в лв и валута, както и скъпоценни камъни, ЦК и др.
  • Вземания от 3ти лица, които са застрашени поради неплатежоспособност – фин. Лизинг, кредити
  • Отговорностти към 3ти лица за възможността да им бъдат нанесени вреди.
  • Разни финансови загуби, правна защита и правни разноски
  • Живота, физ. цялост, здравето и работоспособността на индивида.

Всички видове без последното което е лично застраховане се имуществено застраховане.
Застр. като ик. Отн – ия е свързано с възможността на спец. Отношения, които се появяват в следствие на сключени договори м/у застрахователя и физическото и щридическото лице. При тези отношения застрахователя поема отговорност срещу получена застрахователна премия да възмезди вредите, които могат да възникнат през времетраене на договора, за целта организира и управлява събраните с-ва от заст – ните в застр. фондове и ги разпределя м/у тях при възникване на събитие или сбъдване на условия по договорите.

Застрахователните отношения се изучават от застрахователната наука.
Застраховането като дейност представлява организиран процес, при които институции нар. ЗАСТРАХОВАТЕЛИ срещу внесена застрахователна премия застраховат физически или юридически лица.

Икономическа същност на застраховането

Икономическа същност на застраховането


Застраховането е двояко понятие, като икономическа категория и като вид дейност.

Като икономическа категория изразява определени обществени отношения, нар. Застрахователни. Те възникват между застрахователя и застрахованото Физическо и Юридическо лице. Те застраховат своето имущество или своя живот. Срещу внесена застрахователна премия ,представляваща цената на застраховката. Застрахователя поема отговорността да поема отговорността да обезщети, да възмезди застрахованите при настъпване на застрахователна събитие.

Всички застраховани, чието имущество или живот, които са подложени на едн. рискове се обединяват, за да разпределят, за да може да поделят възможни загуби, вреди помежду си. Те образуват застрахователно съвкупност, в която влизат всички застраховани обекти. Застрахователните отношения имат своите особености в сравнение с другите обществени отношения, поради специфичния характер на самото застраховане. Някои от тези особености са:

* Застрахователните отношения непрекъснато се разширяват за сметка на въвеждането на нови видове застраховки или видове застраховане, включване на нови обекти в застрахователни съвкупности.

* Застрахователните отношения възникват м/у две страни – застраховател и застрахования.

* Застрахователните отношения са парични отношения са парични отношения, всяко показващо свързване със застраховането – застрахователна сума, размер на щетите. Те се измерват чрез паричен измерител. – кредитен или финансов характер

* Застра. Отношения са вътрешни преразпределителни отношения, защото защото събраната застр. премия от всички застраховки се разпределя м/у тези при които са настъпили застр. събития

Застрахователните отношения се изграждат на т.н. еквивалентен принцип. При него всички плащания, които извършва застрахователя са еквивалентни на плащанията, които извършва всички застраховани от дадена съвкупност. Застр. отношения според начина на тяхното възникване могат да бъдат – доброволни, задължителни и принудителни.